ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOORDEEL HOUT

Deze Algemene Voorwaarden van Voordeel Hout treden in werking per 1 januari 2013.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Levering en risico 
Artikel 7 – Retourleveringen
Artikel 8 – Aanvaarding en reclame
Artikel 9 – Kwaliteit en aansprakelijkheid
Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 – Betalingen
Artikel 13 – Tekortschieten koper
Artikel 14 – Veiligheid en Privacy
Artikel 15 – Toepasselijk recht
Artikel 16 – Branchegarantie 
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 – Definities
1. Onder ‘koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 
2. Onder ‘goederen’/’het geleverde’ wordt in deze voorwaarden verstaan hout en houtproducten in de ruimste zin van het woord alsmede diensten welke door verkoper aan koper worden geleverd. 
3. Onder overeenkomst op afstand wordt in deze voorwaarden verstaan, de overeenkomst waarbij de verkoper gebruik maakt van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
4. Onder consument wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
5. Onder consumentenkoop wordt in deze voorwaarden verstaan de tussen verkoper en koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten koopovereenkomst 
6. Onder koop op afstand wordt in deze voorwaarden verstaan de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is. 
7. Onder herroepingsrecht of bedenktermijn wordt in deze voorwaarden verstaan de termijn van 7 dagen die de koper heeft om van de koop op afstand af te zien. De termijn vangt aan op het moment dat de gekochte goederen door de koper zijn ontvangen.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Regge Hout BV
handelend onder de naam/namen: Voordeel Hout
Vestigings- & bezoekadres:
Breukersweg 9
7471 ST Goor

Telefoonnummer: 0547-286390
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@voordeelhout.nl


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook door Regge Hout, handelend onder de naam Voordeel Hout hierna te noemen ‘verkoper’. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden. 
3. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 – Het aanbod
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn gegeven exclusief btw. en inclusief btw. 
2. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal de aanbieding voldoende gespecificeerd zijn, zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. In elk geval zal het aanbod de prijs inclusief belastingen, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod en een specificatie van de producten, vermelden.
3. Indien gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, zijn deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Artikel 5 – De overeenkomst
1. Overeenkomsten zijn bindend en komen tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van verkoper, binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. 
3. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de verkoper binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 
4. Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting. 
5. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
6. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 6 – Levering en risico
1 De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op de door verkoper vastgestelde plaats en tijd op vertoon van een geldig betalingsbewijs. De levering van de gekochte goederen vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het ter beschikking stellen van de gekochte goederen aan de koper.
2. Het risico ter zake de gekochte goederen is voor de koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige Koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan.
3. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. 
4. Wanneer binnen 1 maand na overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper, behoudens anders is overeengekomen, het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 1 maand niet overschrijden.


Artikel 7 – Retourleveringen
1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd. 
2. Geheel verwerkte goederen, gedeeltelijk verwerkte goederen en /of beschadigde goederen kunnen nimmer worden geretourneerd. Indien er sprake is van een koop op afstand en de koper zorgvuldig omgaat met het geleverde, mag deze het gekochte slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. 
3. Indien er sprake is van een koop op afstand, heeft de koper gedurende 7 dagen na ontvangst van de goederen, bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koop annuleren (herroepingsrecht), tenzij de koper voor hem op maat, volgens specificaties van de koper, gemaakte producten heeft gekocht. Indien de koper besluit om de gekochte goederen binnen de bedenktijd aan verkoper te retourneren, komen de kosten van het retourneren van de goederen voor rekening van koper. De koper die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken dient dit schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken op het in artikel 2 genoemde adres. 
4. Indien koper binnen de bedenktijd de goederen aan verkoper retourneert, dan zal verkoper, indien koper de goederen reeds heeft betaald, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen tot terugbetaling van de koopsom overgaan. 
5. Indien er geen sprake is van een koop op afstand, kunnen goederen niet geretourneerd worden


Artikel 8 – Aanvaarding en reclame
1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Klachten dienen ingediend te worden op het in artikel 2 genoemde adres. Indien er sprake is van een koop op afstand, dient de koper tevens zijn klacht in te dienen bij verkoper op het in artikel 2 genoemde adres. 
2. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld. 
3. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 
4. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen. 
5. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt – drogen inbegrepen – voor het zagen, respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaven. 
6. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
7. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed. 


Artikel 9 – Kwaliteit en aansprakelijkheid
1. De verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen verleent verkoper 
geen enkele garanties op de goederen. 
3. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade die het gevolg is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten van verkoper en/of van door hem ingeschakelde derden. 
6. Termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van een half jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. 
7. Indien de verzekeraar van de verkoper om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een vijfvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro). 
8. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. 
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust bij de verkoper tot het moment van afname door koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien er sprake is van een consumentenkoop, dan heeft koper het recht om de koop na 30 dagen te annuleren. 
2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan de verkoper door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan- of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen dan wel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de koper, uit welke hoofde ook, jegens verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door verkoper verrichte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de koper en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten. 
2. Indien de koper één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de koper zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de koper geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de koper in verzuim en heeft de verkoper de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die de verkoper op de koper mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar. 
3. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar. 
4. De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht. 
5. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn rekening van koper.

Artikel 12 – Betalingen
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 2 weken dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen zijn. De betalingstermijn is een fatale termijn. Het verzuim treedt van rechtswege in nadat de hiervoor genoemde termijn is verstreken. Indien de koper een consument is, dan treedt het verzuim eerst in nadat verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 
2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaald, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. 
3. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. 
4. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten welke maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtenlijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de koper een consument betreft, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld volgens de Wet Normering Incassokosten. 
6. Koper verklaart zich er mee bekend dat verkoper gerechtigd is vorderingen op koper van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van koper op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon koper en die betreffende werkmaatschappij van koper niet over en weer elkaar debiteur en crediteur zijn.


Artikel 13 – Tekortschieten koper 
1. Indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 8.

Artikel 14 – Veiligheid en Privacy 
1. De verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 
elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2. Indien er sprake is van koop op afstand dan wel een consumentenkoop zal verkoper vertrouwelijk met de persoon- en adresgegevens van de klant omgaan. Verkoper zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 15 – Toepasselijk recht 
1. Geschillen tussen koper en verkoper over de totstandkoming of nakoming van overeenkomsten met betrekking tot geleverde diensten en/of zaken kunnen zowel door de verkoper als de koper worden beslecht door arbitrage, volgens het arbitragereglement van de Vereniging Van Nederlandse Houthandelaren (VVNH). 
2. Indien koper of verkoper een geschil willen voorleggen aan de raad van arbitrage voornoemd dienen partijen elkaar over en weer schriftelijk per aangetekend schrijven te verzoeken zich binnen vier weken uit te laten of hij daarmee akkoord gaat. De partij die aldus voor arbitrage opteert dient 
in zijn brief aan te zeggen dat hij zich na het verstrijken van genoemde termijn vrij zal achten de zaak aan de raad van arbitrage voor te leggen. 
3. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, hebben zowel koper als verkoper het recht om het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voor te leggen. 
4. In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, welke vordering niet door de afnemer wordt betwist, de bevoegdheid te allen tijde veroordeling tot betaling te vragen aan de gewone rechter. Verkoper kiest hiervoor uitdrukkelijk domicilie bij de rechtbank in het arrondissement van verkoper, voorzieningen in kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk 
is voorbehouden aan verkoper, eventuele uitzonderingen slechts krachtens dwingend recht.
5. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.